Activiteit Verhuur Lelystad | Contact
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Definities uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden:
 2. 1.1 Verhuurder: Activiteit Verhuur.
 3. 1.2 Huurder: Degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
 4. 1.3 Overeenkomst: De tussen verhuurder en huurder aangegane huurovereenkomst, waarop de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.
 5. 1.4 Huurtermijn: De periode vanaf de begindatum en -tijd tot en met de einddatum en -tijd, zoals opgenomen in de overeenkomst.
 6. 1.5 Orderbedrag: Het totaalbedrag dat de huurder op basis van de overeenkomst aan de verhuurder verschuldigd is.
 7. 1.6 Gehuurde: De roerende zaak die door verhuurder op basis van het gestelde in de overeenkomst beschikbaar wordt gesteld wordt aan de huurder.
 8. 1.7 Leveringsdocument: Document waarop wordt aangegeven welke zaken door verhuurder aan huurder ter beschikking worden gesteld, in welke aantallen en in welke staat deze bij aflevering aan huurder verkeren. Het document wordt bij levering van het gehuurde door de huurder ondertekend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. 2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door verhuurder met de huurder. Deze overeenkomsten betreffen de verhuur, eventueel het transport en de levering van de verhuurde zaken.
 2. 2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen verhuurder en huurder en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.
 3. 2.3 Indien door de huurder Algemene Leveringsvoorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door verhuurder.
 4. 2.4 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 3.1 De huurder dient bij de aanvraag volledige en juiste informatie te verstrekken, waarmee de verhuurder in staat gesteld wordt een adequate overeenkomst op te stellen.
 2. 3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de verhuurder de datum en reserveringsaanvraag per e-mail heeft bevestigd.
 3. 3.3 De verhuurder heeft het recht een aanvraag tot verhuur zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4 Levering van het gehuurde

 1. 4.1 Levering van het gehuurde vindt plaats op de datum, tijdstip, locatie en wijze zoals schriftelijk overeengekomen.
 2. 4.2 Levering vindt plaats aan diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. 4.3 Levering vindt pas plaats na betaling van het volledige orderbedrag en de eventueel van toepassing zijnde waarborgsom.
 4. 4.4 De huurder dient zich bij levering van de materialen expliciet akkoord te verklaren met de kwaliteit en toepasbaarheid van het gehuurde. Hiertoe ondertekent de huurder ter plaatse een Leveringsdocument, waarin is vastgelegd welke materialen beschikbaar gesteld zijn door de verhuurder. Met de ondertekening van het leveringsdocument wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede staat te zijn geleverd. Eventuele daarna aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden dienen binnen één dag na de aflevering van de materialen schriftelijk bij de verhuurder te worden gemeld. Indien deze termijn is verstreken, vervalt de aansprakelijkheid van de verhuurder.

Artikel 5 Gebruik van het gehuurde

 1. 5.1 Vanaf het moment van levering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
 2. 5.2 De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken conform de voorschriften. Bij de levering ontvangt de huurder een duidelijke schriftelijke gebruiksaanwijzing voor het gehuurde.
 3. 5.3 Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 4. 5.4 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om het gehuurde op een veilige en verantwoorde wijze te gebruiken.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. 6.1 De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde goed. Hieronder wordt mede verstaan schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal.
 2. 6.2 De huurder is, indien er sprake is van schade zoals vermeld in art. 6.1, aansprakelijk voor alle reparatie-, reinigings-, transport- en vervangingskosten.
 3. 6.3 Schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal dient direct schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden.
 4. 6.4 Bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde dient de huurder de volledige vervangingswaarde van het materiaal te betalen.
 5. 6.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van het door huurder onder zich nemen, houden en/of gebruiken van het gehuurde.
 6. 6.6 Verhuurder accepteert geen enkele aanspraak van derden tot schadevergoeding die verband houdt met het gebruik van het gehuurde en wordt door huurder van enig zodanige aanspraak gevrijwaard.
 7. 6.7 In alle bovenstaande gevallen is de huurder gehouden aan de betaling van, tenminste, de huur over de overeengekomen huurtermijn.
 8. 6.8 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde materiaal zelf te repareren.
 9. 6.9 Het gehuurde is door de verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf desgewenst of zo nodig een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.
 10. 6.10 Eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege of anderszins, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. 7.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. In deze gevallen zal door verhuurder altijd aangifte bij de politie worden gedaan en zullen daartoe de nodige administratieve gegevens aan de politie worden verstrekt. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd. De bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden blijven echter onverkort van kracht.
 2. 7.2 De huurder zal de verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien het gehuurde in beslag wordt genomen of als op andere wijze aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het gehuurde, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder direct mededelen waar het gehuurde zich bevindt.
 3. 7.3 Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van verhuurder.

Artikel 8 Tarieven en betaling

 1. 8.1 Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW, indien van toepassing.
 2. 8.2 Het orderbedrag dient voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van verhuurder. Zo lang aan deze vereiste niet is voldaan, behoudt verhuurder het recht het gehuurde niet te leveren.

Artikel 9 Borg

 1. 9.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor om een waarborgsom in rekening te brengen.
 2. 9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de waarborgsom voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van verhuurder.
 3. 9.3 De verhuurder zal de waarborgsom binnen 24 uur na retourneren van het goed door de huurder aan de huurder terugbetalen, als blijkt dat de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan en het gehuurde volledig en in goede staat heeft teruggebracht.
 4. 9.4 De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties, vervanging en reiniging.

Artikel 10 Retourbezorging

 1. 10.1 Het gehuurde dient op de overeengekomen datum en tijd geretourneerd te worden door de huurder.
 2. 10.2 Het gehuurde dient zonder gebreken geretourneerd te worden. Indien er sprake is van beschadiging, vermissing en/of diefstal van (een deel van) het gehuurde, dient de huurder dit vooraf schriftelijk te melden.
 3. 10.3 De verhuurder controleert de retour geleverde goederen op volledigheid met behulp van het Leveringsdocument dat de huurder bij de levering heeft ontvangen en ondertekend. Vervolgens inspecteert de verhuurder of alle onderdelen in goede staat zijn en of er sprake is van gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, geldt hierbij de aansprakelijkheid conform art. 6.
 4. 10.4 Het gehuurde dient schoon geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, is de verhuurder genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen.
 5. 10.5 Indien het gehuurde na de overeengekomen huurtermijn wordt geretourneerd, worden kosten doorberekend.
  • a. De huurder heeft de verhuurder op de hoogte gesteld van de extra termijn en dit is bevestigd door de verhuurder. De kosten worden verrekend met de op dat moment geldende tarieven.
  • b. De huurder heeft de verhuurder niet op de hoogte gesteld van de extra termijn of de verhuurder heeft hier niet mee ingestemd. In dit geval kan de verhuurder de op dat moment geldende dagprijzen rekenen, te vermeerderen met een opslag van 50% over het totale orderbedrag.